Հայտարարություն՝ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում փորձագետ ներգրավելու համար

23/02/2023

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում փորձագետ ներգրավելու համար
 1. Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝
Համաձայն «Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 6-րդ մասի՝ ընդունվել է Կառավարության 06.08.2021 թվականի   թիվ 1264-Ն որոշումը, համաձայն որի հաստատվել են Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության սպասարկման կենտրոնի գործառույթներ իրականացնող հանրային ծառայությունների միասնական գրասենյակների և քաղաքացիների սպասարկման ոլորտում գործառույթներ իրականացնող այլ սուբյեկտների ցանկը և դրանց նստավայրերը: Ներկայումս քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության կողմից մշակվում է միջոցառումների ծրագիր, որը նախատեսում է միջազգային փորձի ուսումնասիրիության հիման վրա մի շարք մարզկենտրոններում հանրային ծառայությունների միասնական գրասենյակների արդիական մոդելների տեղակայում, որոնք իրականացնելու են նաև քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության սպասարկման կենտրոնի գործառույթները:
Իրականացվելու է նաև «Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության և իրավական հարաբերությունների մասին» Մինսկի 22.01.1993թ. և Քիշնևի 07.10.2002թ. կոնվենցիաների 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն կոնվենցիաների պահանջների շրջանակներում պատրաստվող հանձնարարությունների պետք է հաստատված լինեն պայմանավորվող կողմի արդարադատության հիմնարկի զինանշանի պատկերն ունեցող կնիքով: Կոնվենցիաների 5-րդ հոդվածի համաձայն հաղորդակցումը կարող է իրականացվել նաև այդ իրավասությունը ունեցող տարածքային և այլ մարմինների միջոցով:  ՔԿԱԳ տարածքային մարմինների կնիքների առկայության պայմաններում վերջիններս իրավասու էին ապահովել ԱՊՀ երկների ՔԿԱԳ տարածքային մարմինների հետ հաղորդակցումը, որը ներկայումս հնարավոր չէ: Հաղորդակցման լեզուն անգլերենը կամ ռուսերենն է:
Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝  
 1. Պայմանագիր կնքելու օրվանից 1 (մեկ) տարի ժամկետով՝ ոչ լրիվ աշխատաժամանակով:
 2. Փորձագետի պարտականությունները՝
 • քաղաքացիների ընդունելության, դիմումների ընդունման, ուսումնասիրության, փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացների կազմակերպում,
 • ՀՀ սպասարկման կենտրոններից ընդունվող թվով 7 տեսակի դիմումների գրանցումներ, քաղաքացիական կացության ակտային գրանցումների վերականգման, ուղղումների և փոփոխությունների դիմումների ընդունման, ուսումնասիրության, հաստատման և տրամադրման գործընթացի կազմակերպման հետ կապված գործառույթների իրականացում,
 • նշված կոնվենցիաների շրջանակներում օտարերկրյա պետությունների կենտրոնական և իրավասու այլ մարմինների փաստաթղթաշրջանառության ապահովում, գրությունների պատրաստում, այդ մարմինների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների կազմակերպում, թարգմանությունների ապահովում, այդ թվում՝ օտարերկրացիների դիմումների պատասխանների պատրաստում,
 • կոնվենցիաներին կից ուղեցույցների, ձեռնարկների, երեխաների որդեգրման ոլորտը կանոնակարգող միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, տեղեկատվության հավաքագրում և ներկայացում,
 • քաղաքացիների, ՀՀ իրավասու մարմինների՝ ԱՊՀ երկների իրավասու մարմինների հասցեագրված հարցումների ընթացքի ապահովում,
 • ԱՊՀ երկների իրավասու մարմիններից ստացված տեղեկատվության ու փաստաթղթերի փոխանցում ըստ հասցեատերերի,
 • ԱՊՀ երկների իրավասու մարմիններից ստացված հանձնարարականների ուսումնասիրություն, քննարկում, կատարման համար համապատասխան ընթացքի ապահովում:
     Բարեխղջորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները, պահպանել Նախարարության ներքին կարգապահական կանոնները, իրականացնել աշխատանքային օրենսդրությամբ, Հանրային ծառայության մասին օրենքով և պայմանագրով իրեն վերապահված պարտականությունները:     
 1. Փորձագետին ներկայացվող պահանջները՝
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն,
 • բարձրագույն կրթություն,
 • հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ,
 • հայերեն լեզվի տիրապետում,
 • անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում:
 • թիմային աշխատանքի ունակություն,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
 1. Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետն է՝
    2023թ. փետրվարի 28-ը ներառյալ:
 1. Աշխատանքի վայրը, հեռախոսահամար՝
    ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8, հեռախոս՝ 010-59-40-58:
 1. Չի թույլատրվում հավակնորդի հետ պայմանագիր կնքել, եթե տվյալ անձը պաշտոնից ազատվել կամ տվյալ անձի ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու, օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին»  օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 1. Դիմողի կողմից ներկայացվող փատաթղթերի անհրաժեշտ ցանկ՝
 • դիմում՝ (ձևը կցվում է),
 • հայտարարություն (ձևը կցվում է) ՀՀ կառավարության 02.08.2018թ. N 878-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 13-րդ կետով նախատեսված սահմանափակումների բացակայության մասին,
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմ(ների), վկայականի(ների) պատճենները, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում՝ տեղեկանք համապատասխան մարմնից) կամ աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի հաստատված պատճենները,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր՝ զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • ինքնակենսագրական,
 • մեկ լուսանակար՝ 3 x 4սմ չափսի,
 • անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշի (սոցիալական քարտի) կամ նույնականացման քարտի պատճենները:
 1. Ընտրություն կատարելու եղանակն է՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի և ինքնակենսագրականների ուսումնասիրություն:
 2. Դիմողը փաստաթղթերը ներկայացնում է պատճենների հետ միաժամանակ՝ անձամբ կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ հետևյալ Էլ. փոստին՝ hr@moj.am:
 3. Ընտրված փորձագետի վերաբերյալ տեղեկությունը կհրապարակվի Արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայք էջում (https://www.moj.am/)
     Դիմումները ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝  ժամը 1000-1200 և  1430-1700-ը:
Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ հեռ. 010-59-40-58/: