Դեպի վեր
ՀԿ վերլուծություններ, զեկույցներ

Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն

Կոռուպցիոն իրավիճակը Հայաստանում և դրա դեմ պայքարը 2016 թվականին (2017)

2015 թ. Կոռուպցիոն իրավիճակը Հայաստանում և դրա դեմ պայքարը (2016)
Հայաստանի օրինավորության ազգային համակարգի գնահատում 2014 (2015)
The State of Corruption: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine (2015)
Policy brief: Why whistleblowing should be properly legislated? (2015) (համառոտագիր)
Օրինավորության ազգային համակարգի գնահատում (2013)
Policy Paper: Models of Specialized Anti-corruption Bodies and Prospects of its Formation in Armenia (2013) (համառոտագիր)
Enforcement of Anti-corruption Laws: Armenia UNCAC Civil Society Review 2013 (2013)

Պայքար կոռուպցիայի դեմ Արևելյան գործընկերության երկրներում.քաղաքացիական հասարակության տեսակները

European Policy Brief. State of the fight against corruption in the South Caucasus

Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ կրթության ոլորտում

Դպրոցական Կրթության Հասանելիությունը Հայաստանում

Բյուջետային թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվողականության ընդլայնումը Երևանի հանրակրթության համակարգում

Հանրակրթական միջնակարգ և ավագ դպրոցների կրթական ծրագրերի համեմատական վերլուծություն

Կրթության իրավունքի հասանելիության և հավասարության հիմնախնդիները ՀՀ հանրակրթության ոլորտում

Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և կրթության բովանդակության գնահատումը՝ Հայաստանում հանրակրթության բարեփոխումների համատեքստումուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և կրթության բովանդակության գնահատումը՝Հայաստանում հանրակրթության բարեփոխումների համատեքստում

Ավագ դպրոցներում կրթության ֆինանսավորման և ֆինանսական արդյունավետության մոնիթորինգ

ՀՀ-ում ներառական կրթության իրականացման գնահատում

Ակադեմիական անազնվության դրսևորումները ՀՀ բուհական համակարգում

Բոլոնիայի գործընթացով դեպի Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածք

Բյուջետային թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվողականության ընդլայնումը Երևանի հանրակրթության համակարգում

Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում այսօր. առկա խնդիրների վերլուծություն

Կոռուպցիայի դեմ պայքարը և բարեվարքության արմատավորումը Հայաստանի կրթական ոլորտում

Շահերի բախում
Շահերի բախման կարգավորումը որպես կոռուպցիոն ռիսկերը կանխարգելող գործիք (2016) (համառոտագիր)

Գույքի և եկամուտների հայտարարագրումը որպես շահերի բախման կանխարգելման և հանրային հաշվետվողականության ապահովման գործիք (2016) (համառոտագիր)

Հանրային ծառայությունում շահերի բախումը կարգավորող օրենսդրության վերլուծության և առաջարկությունների զեկույց (2015)
Պետական մարմիններում շահերի բախման մոնիտորինգ (2014)
Պետական գնումներ
Պետական գնումների համակարգի 2016-2017 թթ. մոնիտորինգի արդյունքները (2017)
Պետական գնումների մոնիտորինգի հաշվետվություն 2015-2016թթ. (2016)
Պետական գնումների մոնիտորինգային հաշվետվություն 2014-2015թթ. (2015)

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. (մաս 1)
ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. (մաս 2) (2014)

Առողջապահություն

Շտապ բժշկական օգնության և պոլիկլինիկական ծառայությունների մոնիտորինգի զեկույցի համառոտագիր (2017) (համառոտագիր)
«Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի և Կրծքի կաթի փոխարինիչների վաճառահանման միջազգային օրենսգրքի մոնիտորինգի արդյունքների զեկույց (2017)
Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բուժօգնության ոլորտում (2016)
Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով հիվանդանոցային բժշկական օգնություն. ի՞նչ գիտի քաղաքացին պետպատվերով բուժօգնության մասին և ինչպե՞ս կարող է պաշտպանել իր իրավունքները (2016) (համառոտագիր)
Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով հիվանդանոցային բժշկական օգնություն․ ինչպե՞ս ֆինանսավորել պետպատվերով տրամադրվող բուժօգնությունը (2016) (համառոտագիր)

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով հիվանդանոցային բժշկական օգնություն. պետպատվերով տրամադրվող բուժօգնություն ստացողների շրջանակը ենթակա է վերանայման (2016) (համառոտագիր)

Կրթություն
Դպրոցների ֆինանսական գործունեության մոնիտորինգի արդյունքների զեկույց (2017)
«Մասնակցային գործընթացը կրթության հիմքերում» ծրագրի շրջանակներում իրականացված նախադպրոցական հաստատությունների մոնիտորինգի զեկույց (2017)
Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում ՀՀ հանրակրթության բնագավառում (2017)
Դասագրքաստեղծման գործընթացում պետք է վերացվեն շահերի բախման և հայեցողական որոշումների ընդունման հնարավորությունները (2017) (համառոտագիր)
Ներառական կրթության ներդրման հնարավոր չարաշահումները (2017) (համառոտագիր)
Վճարովի պարապմունքները հանրակրթական դպրոցներում. պատճառներ և հետևանքներ (2017) (համառոտագիր)

Հանքարդյունաբերություն
Ընդերքօգտագործման իրավունքի տրման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում 2017(2017)
Որտե՞ղ է սկսվում անպատասխանատու հանքարդյունաբերությունը (2017) (համառոտագիր)
Համահեղինակությամբ
Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտի շահագրգիռ կողմերի վերլուծություն (2015)

Քաղաքացիական հասարակություն
Կամավորության լավագույն չափանիշների և հաջողված փորձի ուղեցույց (2017)
«Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է իմանալ ՔՀԿ-ների ձեռնարկատիրական գործունեության մասին» ձեռնարկ (2017)
Լավագույն փորձի հետքերով. ջատագովությամբ զբաղվող հայաստանյան ՀԿ-ների ուսումնասիրություն (2017)
Լավագույն փորձի հետքերով. ջատագովությամբ զբաղվող հայաստանյան ՀԿ-ների ուսումնասիրություն. համառոտագիր (2016) (համառոտագիր)
Հասարակական կազմակերպությունների կառավարման ձեռնարկ (2017)
Սոցիալական հաշվետվողականության ձեռնարկ (2016)
Մասնակցային մոնիտորինգի ձեռնարկ (2016)
Քաղաքացիական հասարակությունը, զարգացումը և բնապահպանական ակտիվիզմը Հայաստանում (2013)

Հանրային ծառայությունների մատուցում
Կայուն զբաղվածության պետական ակտիվ ծրագրերի շրջանակում մատուցվող ծառայությունների մոնիտորինգի զեկույց (2017)
Հանրային տրանսպորտի ոլորտում մատուցվող ծառայությունների մոնիտորինգի զեկույց (2017)
Գյումրիում արտաքին լուսավորության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների մոնիտորինգի զեկույց (2017)
Գյումրիում աղբահանության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների մոնիտորինգի զեկույց (2017)
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի և թափանցիկության մոնիտորինգի զեկույց (2017)

Այլ ոլորտներ

Policy brief: Why private sector should become intensively involved in the fight against corruption? (2015) (համառոտագիր)
«Աշխատանքային և հարկային ոլորտների վերահսկողական մարմինների գործունեության ուսումնասիրության արդյունքներ» զեկույց (2013)

Հանրային կառավարման բարեփոխումները Հայաստանում


    Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

    Բաժանորդագրություն