Դեպի վեր

Իրավական ապահովման վարչություն

Իրավական ապահովման վարչության պետ Անահիտ Անտոնյան

Օրենսդրության վարչությունը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումն է, որն իր ներքին կառուցվածքում ունի 2 բաժին.

  1. Իրավական ակտերի մշակման բաժին
  2. Պարզաբանումների տրամադրման բաժին

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի Օրենսդրության վարչությունը պատասխանատու է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության լիազորությունների շրջանակներում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործման նպատակով` իրավական ակտերի նախագծերի մշակման համար: Այս գործառույթն իր մեջ ներառում է դեռևս չկարգավորված հարաբերությունների կարգավորման համար մշակվող բոլորովին նոր իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը, ինչպես նաև արդեն իսկ ընդունված և ուժի մեջ մտած իրավական ակտերում փոփոխությունների և լրացումների կատարումը: Վարչության կողմից բոլորովին նոր իրավական ակտերի նախագծերի մշակման անհրաժեշտությունը կարող է բխել մի շարք գործոններից, ինչպիսիք են՝ դատական պրակտիկայում իրավունքի ոչ միատեսակ մեկնաբանում,  Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կամ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի կողմից կայացված ակտերը, Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորությունները, նորմատիվ իրավական ակտի կիրառման մոնիտորինգի արդյունքներով բացահայտված իրավական կարգավորման անարդյունավետությունը, ավելի բարձր իրավական ուժ ունեցող իրավական ակտի պահանջներ և այլն: Համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի մշակման պահանջը կարող է նախատեսված լինել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ կամ բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող այլ իրավական ակտով հաստատվող միջոցառումների կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ ծրագրերով:

Վարչության գործառույթներից է հանդիսանում ծավալուն, հասարակական հարաբերությունների կարգավորման  նոր մոտեցումներ նախատեսող կամ առավել կարևորություն ունեցող իրավական ակտերի նախագծերի մշակման դեպքում դրանց հայեցակարգերի մշակումը: Հայեցակարգի մշակումը կարևոր երաշխիք է լավ կշռադատված օրինաստեղծ գործունեության իրականացման համար:

Վարչությունը պատասխանատու է նաև Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության վերլուծության համար, որն իրենից ներկայացնում է օրենսդրության մեջ առկա բացերի, հակասությունների կամ այլ թերությունների բացահայտումը և հայտնաբերված բացերը, հակասություններն ու թերությունները վերացնելուն ուղղված իրավական ակտերի մշակումը:

Վարչությունը կարևորագույն գործառույթներից է հանդիսանում նաև մշակված ինչպես բոլորովին նոր, այնպես էլ արդեն իսկ ընդունված իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին իրավական ակտերի նախագծերի շրջանառության կազմակերպումը: Վերջինս իրենից ներկայացնում է մշակված իրավական ակտերի նախագծերի ներկայացնում այլ պետական կամ ոչ պետական մարմիններին, նախագծերի վերաբերյալ քննարկումների կազմակերպում, կարծիքների հավաքում, ամփոփում, այնուհետև նախագծի ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ:

Վարչությունը բացի իրավական ակտերի նախագծերի մշակումից կարող է նաև մշակել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկություններ, որոնք ներկայացնում է տվյալ բնագավառի համար պատասխանատու մարմիններին:

Թվարկված գործառույթներից բացի Օրենսդրության  վարչությունը «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 87-րդ հոդվածին համապատասխան պատրաստում է իրավական ակտերի պաշտոնական պարզաբանման նախագծեր: Այս գործառույթն իրականացվում է վարչության պարզաբանումների տրամադրման բաժնի կողմից: Պարզաբանման նախագծերը կազմվում են այն դեպքերում, եթե իրավական ակտերում այնպիսի ձևակերպումներ կան, որոնք կարող են ոչ հստակ կամ տարաբնույթ ընկալումների տեղիք տալ: Պարզաբանման նախագծեր պատրաստվում են նաև իրավական ակտն ավելի բարձր կամ նույն իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտին կամ նույն իրավական ակտի տարբեր դրույթների հակասելու, իրավական ակտի ուժի մեջ մտնելու ժամկետի որոշման, իրավաբանական ուժ ունենալու հարցերի պարզաբանման, ինչպես նաև իրավական ակտի կիրառման բնագավառում ծագած այլ հարցերի ճշտման նպատակով: Պետք է նշել, որ վարչությունը պաշտոնական պարզաբանումների նախագծեր է պատրաստում միայն այն իրավական ակտերի վերաբերյալ, որոնց դեպքում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունն է հանդիսանում իրավական ակտը կիրառող մարմին: Ընդ որում, նշված իրավական ակտերի պաշտոնական պարզաբանումները կարող են տրվել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից:

Վարչության հերթական լիազորություններից է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից ներկայացված տարաբնույթ հարցումներին պատասխան գրությունների պատրաստումը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և հասարակական կազմակերպությունների գրություններին պատասխանելը, անհրաժեշտության դեպքում քաղաքացիների կամ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ որևէ խնդրի շուրջ քննարկումների կազմակերպումը և այլն:

Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն