ՀՀ ԱՆ որոշումներն ու գործողությունները բողոքարկելու կարգ

  Անձն իր իրավունքները պաշտպանելու նպատակով իրավունք ունի վարչական կամ դատական կարգով բողոքարկելու Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության և նրա պաշտոնատար անձանց որոշումները կամ գործողությունները (անգործությունը):

Վարչական կարգ

Դատական կարգ

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք

ՀՀ օրենքը վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին