Բյուջե և վիճակագրություն

2021-2023 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և 2021 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ:

Արդարադատության նախարարության 2020-2022 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և 2020 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ: Կից՝

1. Բյուջետային ծրագրերի գծով ամփոփ ծախսերն՝ ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և 2. Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափը: