Խորհրդատվական մարմիններ

1․ Նախարարության առջեւ դրված խնդիրներն ու գործառույթներն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով ՀՀ արդարադատության նախարարին կից  ստեղծված կոլեգիան`

1) oժանդակում է նախարարության գործունեության ռազմավարական պլանավորման, քաղաքական որոշումների ընդունման, միջոցառումների ծրագրերի մշակման գործընթացներին.

2) նպաuտում է ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, գնահատմանը եւ այդ գործընթացներին քաղաքացիական հաuարակության մաuնակցությանը.

3) մշակում եւ Հայաuտանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում նախարարության կառավարման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ առաջարկություններ։

2․Հայաստանի Հանրապետության նախարարին կից հասարակական խորհուրդը` աջակցում է նախարարության խնդիրների և նպատակների առավել արդյունավետ իրականացմանը՝ ներկայացնելով առաջարկություններ ու դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության առավել արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ, ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ։