Քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի ռազմավարություն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի 1717-L որոշման համաձայն,  հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-2023 թվականների միջոցառումների ծրագիրը։

Կից՝ Ռազմավարության և միջոցառումների ծրագրի Հավելվածը։


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1․ ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քառամյա քառամյա ռազմավարության 2020 թվականի տարեկան հաշվետվություն։