ՀԿ վերլուծություններ, զեկույցներ

Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն

1.Կոռուպցիոն իրավիճակը Հայաստանում և դրա դեմ պայքարը 2016 թվականին (2017)

2.2015 թ. Կոռուպցիոն իրավիճակը Հայաստանում և դրա դեմ պայքարը (2016)
3.Հայաստանի օրինավորության ազգային համակարգի գնահատում 2014 (2015)
4.The State of Corruption: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine (2015)
5.Policy brief: Why whistleblowing should be properly legislated? (2015) (համառոտագիր)
6.Օրինավորության ազգային համակարգի գնահատում (2013)
7.Policy Paper: Models of Specialized Anti-corruption Bodies and Prospects of its Formation in Armenia (2013) (համառոտագիր)
8.Enforcement of Anti-corruption Laws: Armenia UNCAC Civil Society Review 2013 (2013)

9.Պայքար կոռուպցիայի դեմ Արևելյան գործընկերության երկրներում.քաղաքացիական հասարակության տեսակները

10.European Policy Brief. State of the fight against corruption in the South Caucasus

11.Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ կրթության ոլորտում

12.Դպրոցական Կրթության Հասանելիությունը Հայաստանում

13.Բյուջետային թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվողականության ընդլայնումը Երևանի հանրակրթության համակարգում

14.Հանրակրթական միջնակարգ և ավագ դպրոցների կրթական ծրագրերի համեմատական վերլուծություն

15.Կրթության իրավունքի հասանելիության և հավասարության հիմնախնդիները ՀՀ հանրակրթության ոլորտում

16.Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և կրթության բովանդակության գնահատումը՝ Հայաստանում հանրակրթության բարեփոխումների համատեքստումուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և կրթության բովանդակության գնահատումը՝Հայաստանում հանրակրթության բարեփոխումների համատեքստում

17.Ավագ դպրոցներում կրթության ֆինանսավորման և ֆինանսական արդյունավետության մոնիթորինգ

18.ՀՀ-ում ներառական կրթության իրականացման գնահատում

19.Ակադեմիական անազնվության դրսևորումները ՀՀ բուհական համակարգում

20.Բոլոնիայի գործընթացով դեպի Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածք

21.Բյուջետային թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվողականության ընդլայնումը Երևանի հանրակրթության համակարգում

22.Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում այսօր. առկա խնդիրների վերլուծություն

23.Կոռուպցիայի դեմ պայքարը և բարեվարքության արմատավորումը Հայաստանի կրթական ոլորտում

24.Շահերի բախման կարգավորումը որպես կոռուպցիոն ռիսկերը կանխարգելող գործիք (2016) (համառոտագիր)

25.Գույքի և եկամուտների հայտարարագրումը որպես շահերի բախման կանխարգելման և հանրային հաշվետվողականության ապահովման գործիք (2016) (համառոտագիր)

26.Հանրային ծառայությունում շահերի բախումը կարգավորող օրենսդրության վերլուծության և առաջարկությունների զեկույց (2015)
27.Պետական մարմիններում շահերի բախման մոնիտորինգ (2014)
28.Պետական գնումների համակարգի 2016-2017 թթ. մոնիտորինգի արդյունքները (2017)
29.Պետական գնումների մոնիտորինգի հաշվետվություն 2015-2016թթ. (2016)
30.Պետական գնումների մոնիտորինգային հաշվետվություն 2014-2015թթ. (2015)

31.ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. (մաս 1)
32.ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. (մաս 2) (2014)

33.Շտապ բժշկական օգնության և պոլիկլինիկական ծառայությունների մոնիտորինգի զեկույցի համառոտագիր (2017) (համառոտագիր)

34.«Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի և Կրծքի կաթի փոխարինիչների վաճառահանման միջազգային օրենսգրքի մոնիտորինգի արդյունքների զեկույց (2017)
35.Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բուժօգնության ոլորտում (2016)
36.Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով հիվանդանոցային բժշկական օգնություն. ի՞նչ գիտի քաղաքացին պետպատվերով բուժօգնության մասին և ինչպե՞ս կարող է պաշտպանել իր իրավունքները (2016) (համառոտագիր)
37.Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով հիվանդանոցային բժշկական օգնություն․ ինչպե՞ս ֆինանսավորել պետպատվերով տրամադրվող բուժօգնությունը (2016) (համառոտագիր)

38.Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով հիվանդանոցային բժշկական օգնություն. պետպատվերով տրամադրվող բուժօգնություն ստացողների շրջանակը ենթակա է վերանայման (2016) (համառոտագիր)

39.Դպրոցների ֆինանսական գործունեության մոնիտորինգի արդյունքների զեկույց (2017)
40.«Մասնակցային գործընթացը կրթության հիմքերում» ծրագրի շրջանակներում իրականացված նախադպրոցական հաստատությունների մոնիտորինգի զեկույց (2017)
41.Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում ՀՀ հանրակրթության բնագավառում (2017)
42.Դասագրքաստեղծման գործընթացում պետք է վերացվեն շահերի բախման և հայեցողական որոշումների ընդունման հնարավորությունները (2017) (համառոտագիր)
43.Ներառական կրթության ներդրման հնարավոր չարաշահումները (2017) (համառոտագիր)
44.Վճարովի պարապմունքները հանրակրթական դպրոցներում. պատճառներ և հետևանքներ (2017) (համառոտագիր)

45.Ընդերքօգտագործման իրավունքի տրման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում 2017(2017)
46.Որտե՞ղ է սկսվում անպատասխանատու հանքարդյունաբերությունը (2017) (համառոտագիր)
Համահեղինակությամբ
47. Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտի շահագրգիռ կողմերի վերլուծություն (2015)

48. Կամավորության լավագույն չափանիշների և հաջողված փորձի ուղեցույց (2017)
49.«Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է իմանալ ՔՀԿ-ների ձեռնարկատիրական գործունեության մասին» ձեռնարկ (2017)
50.Լավագույն փորձի հետքերով. ջատագովությամբ զբաղվող հայաստանյան ՀԿ-ների ուսումնասիրություն (2017)
51.Լավագույն փորձի հետքերով. ջատագովությամբ զբաղվող հայաստանյան ՀԿ-ների ուսումնասիրություն. համառոտագիր (2016) (համառոտագիր)
52.Հասարակական կազմակերպությունների կառավարման ձեռնարկ (2017)
53.Սոցիալական հաշվետվողականության ձեռնարկ (2016)
54.Մասնակցային մոնիտորինգի ձեռնարկ (2016)
55.Քաղաքացիական հասարակությունը, զարգացումը և բնապահպանական ակտիվիզմը Հայաստանում (2013)

56.Կայուն զբաղվածության պետական ակտիվ ծրագրերի շրջանակում մատուցվող ծառայությունների մոնիտորինգի զեկույց (2017)
57.Հանրային տրանսպորտի ոլորտում մատուցվող ծառայությունների մոնիտորինգի զեկույց (2017)
58.Գյումրիում արտաքին լուսավորության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների մոնիտորինգի զեկույց (2017)
59.Գյումրիում աղբահանության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների մոնիտորինգի զեկույց (2017)
60.ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի և թափանցիկության մոնիտորինգի զեկույց (2017)

61.Policy brief: Why private sector should become intensively involved in the fight against corruption? (2015) (համառոտագիր)

62.«Աշխատանքային և հարկային ոլորտների վերահսկողական մարմինների գործունեության ուսումնասիրության արդյունքներ» զեկույց (2013)

63.Հանրային կառավարման բարեփոխումները Հայաստանում

64.«Բարենպաստ բիզնես միջավայր. մարտահրավերներ և առաջարկություններ», որը պարունակում է նաև հակակոռուպցիոն բաժիններ, Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի, ք. Երևան, 2017թ.:

65.«Ապօրինի հարստացման քրեականացման նպատակահարմարության վերաբերյալ վերլուծություն», Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի, ք․ Երևան, 2016թ.,  «Ապօրինի հարստացման քրեականացման նպատակահարմարության վերաբերյալ վերլուծության» ամփոփաթերթ, Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի, ք. Երևան, 2016թ.:

66.«Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ համակարգի վերաբերյալ ուսումնասիրություն», Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի, ք. Երևան, 2016թ., «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ համակարգի վերաբերյալ ուսումնասիրության» ամփոփաթերթ, Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի, ք. Երևան, 2016թ.: 

67.«Տեղեկատվություն հանձնող անձանց պաշտպանության ինստիտուտի ներդրման վերաբերյալ ուսումնասիրություն», Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի, ք. Երևան, 2016թ.:

68.«Իրական սեփականատերերի ինստիտուտի ներդրման և օֆշորային գոտիներից պետական գնումներին մասնակցության արգելքի սահմանման վերաբերյալ ուսումնասիրություն»,  Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի, ք. Երևան, 2016թ.:

69.«Բարձրաստիճան պաշտոնատար և նրանց փոխկապակցված անձանց գույքի,  եկամուտների և շահերի բախման հայտարարագրման համակարգի խնդիրները», Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի, ք. Երևան, 2016թ.:

70.«Բիզնես ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի ամփոփում», Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» և «ՓՄՁ-ների համագործակցության ասոցիացիա» ՀԿ-ների,  ք. Երևան, 2016թ.:

71.«Կրթության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի ամփոփում», Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի,  ք. Երևան, 2016թ.: 

72.«Ոստիկանության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի ամփոփում», Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի,  ք. Երևան, 2016թ.:

73.«Առողջապահության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի ամփոփում», Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» և «Տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ-ների,  ք. Երևան:

74.«Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի ամփոփում», Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի և «Հայաստանի համայնքների միություն» ԻԱՄ-ի,  ք. Երևան, 2016թ.:

75.«Մատչելի կրթություն՝ առանց կոռուպցիոն ռիսկերի և տարբերակված մոտեցման» ծրագրի զեկույց, «Օրենքը՝ հանուն իրավունքի գերակայության» ՀԿ, ք. Կապան, 2016թ.:

76.ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի հանրային վերահսկողություն և մոնիթորինգ» ծրագրի զեկույց, «Սոցիալական տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՀԿ, ք. Երևան, 2016թ.:

77.«Պետպատվերի շրջանակներում տրամադրվող դեղերի ոլորտում առկա խնդիրներն ու գործընթացի կոռուպցիոն ռիսկերը»  ծրագրի զեկույց, «Իրազեկ և պաշտպանված սպառող» ՀԿ, Երևան 2016թ.:

78.«Կոռուպցիոն ռիսկերը ներհիվանդանոցային դեղաշրջանառության տարբեր օղակներում» ծրագրի զեկույց, «Տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ, ք. Սևան, 2016թ.: 

79.«Հակակոռուպցիոն ռազմավարության երգիծական վերահսկում» ծրագրի զեկույց, «Արմքոմեդի» մշակութային ՀԿ, ք. Երևան, 2016թ.:

80.«Գյումրու հատուկ խնամքի տների և մանկատների շրջանում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման, երեխաների և նրանց ծնողների շահերի և իրավունքների պաշտպանության» ծրագրի զեկույց, «ԼոգոՍ» Երիտասարդական ՀԿ, համագործակից կազմակերպություններ`««ՈւԻԽ» Իրավաբանական Կլինիկա» ՀԿ, «Արաքս Կենտրոն» բարեգործական ՀԿ, ք. Գյումրի, 2016թ.:

81.«Քաղաքացիական վերահսկողությունը, որպես կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման գործիք» ծրագրի զեկույց, «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ, ք. Վանաձոր, 2016թ.:

82.«Կոռուպցիոն ռիսկերը ծննդօգնության ոլորտում»  ծրագրի զեկույց, «Կապանի կանանց ռեսուրս կենտրոն» ՀԿ, ք. Կապան, 2015թ.:

83.«ՓՄՁ հանրության համախմբում տեսչական գործընթացներում կոռուպցիոն դրսևորումների դեմ» ծրագրի զեկույց,  «Փոքր և միջին բիզնեսի» հիմնադրամ, ք. Երևան, 2016թ.:

84.Կոռուպցիայի բացառումն առողջապահության  ոլորտում, և դրան նպաստող անհրաժեշտ քայլերը» ծրագրի զեկույց, իրականացնող` «Լրագրողների «Սելեն» ակումբ» ՀԿ, համագործակից՝  «Լոռու ՄԻԳ» հեռուստաընկերություն, ք․Վանաձոր, 2016թ.Հավելված

85.«Կոռուպցիայի բացառումն առողջապահության  ոլորտում, և դրան նպաստող անհրաժեշտ քայլերը» ծրագրի զեկույց, իրականացնող` «Լրագրողների «Սելեն» ակումբ» ՀԿ, համագործակից՝  «Լոռու ՄԻԳ» հեռուստաընկերություն, ք․Վանաձոր, 2016թ.:

86.Կոռուպցիայի կանխարգելումը և բարեվարքության ամրապնդումը ՀՀ կրթական համակարգում (Մշտադիտարկման արդյունքների հետազոտություն), «Էլեգիա» մշակութային ՀԿ, ք. Երևան, 2016թ.: 

87.«Մասնակցային մոնիթորինգ և արդյունավետ կառավարման գնահատում: Մեթոդաբանություն և գործիքներ». «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ

88.Գնահատման հաշվետվություն «Հանրային կառավարման բարեփոխումները Հայաստանում». «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ

89.‘‘Civil Participation in Decision Making In Eastern Partnership Counties’’. «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ

90.«Լավ կառավարման մոնիթորինգ և գնահատում». «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ
91.«Փաստահավաք (ճշմարտության) հանձնաժողովներ. Միջազգային փորձը և Հայաստանում Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության հայեցակարգային մոտեցումները