Նոտարների որակավորման ստուգում

Ո՞վ կարող է դիմել նոտարի որակավորման ստուգման համար

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ

Որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի չափը

Ի՞նչ կարգով և փուլերով է իրականացվում որակավորումը

Ի՞նչ կարգով է իրականցվում ստուգման արդյուքների բողոքարկումը

Նոտարներիի որակավորման ստուգման հետ կապված հարցերը կարգավորվում են «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 6-ի «Նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգման կարգը հաստատելու մասին» N 789-Ն որոշմամբ, որը վերախմբագրվել է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1463-Ն որոշմամբ:

Հայտարարություն նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգում անցկացնելու մասին (2016)

Հրապարակվում է նոտարների որակավորման ստուգման թեստերի նմուշը (2016)

Հայտարարություն նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգում անցկացնելու մասին (2014)

Հայտարարություն նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգման մասնակիցների ցանկն ու ձևանմուշը (2014)

Հրապարակվում է նոտարների որակավորման ստուգման թեստերի ամբողջական հարցաշարը (2014)