Քաղաքացիների ընդունելություն

ՀՀ արդարադատության նախարարությունում տեղի ունեցող ընդունելությանը հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է նախապես խնդրի վերաբերյալ գրավոր դիմում ներկայացնել՝ նշելով խնդիրը և ընդունելության խնդրանքը: ՎԵՐՈՆՇՅԱԼ ԳՐԱՎՈՐ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է ԲՈԼՈՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: Դիմում կարող են ներկայացնել  էլեկտրոնային եղանակով՝ այցելելով www.e-hotline.am   թեժ գծի կայք կամ այն ուղարկել ՀՀ արդարադատության նախարարության էլ. փոստի հասցեին՝ info@moj.am կամ այն թղթային տարբերակով ուղարկել ՀՀ արդարադատության նախարարություն (Վազգեն Սարգսյան 3/8):

Եթե գրավոր դիմումում նշված հանգամանքների ուսումնասիրությամբ պարզվում է, որ քաղաքացին ենթակա է ընդունելության ներկայանալու, նա այդ մասին տեղեկացվում է բանավոր՝ ըստ իր տրամադրած կոնտակտային տվյալների, եթե ենթակա չէ ընդունելության ներկայանալու՝ նա այդ մասին տեղեկացվում է գրավոր:

Անձն ընդունելության օրը պետք է ներկայանա անձը հաստատող փաստաթղթով:

Նախարարության կողմից ընթացք են տրվում միայն ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավասությանը վերաբերող խնդիրներով ընդունելություն կատարելու վերաբերյալ դիմում-բողոքներին՝ հիմք ընդունելով ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի կարգավորումը, այն է՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով:

Նախարարի անունից քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացնում են նախարարի տեղակալները՝ յուրաքանչյուր երկուշաբթի:

Նախարարի տեղակալների մոտ ընդունելության եկած անձանց համար կրկնակի ընդունելություն կազմակերպել հնարավոր չէ: