Սուրեն Գրիգորյան

Նախարարի տեղակալ

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

1992 թվական, հունիսի 24։

Աշխատանքային գործունեություն

ՀՀ վարչապետի 2021 թվականի ապրիլի 6-ի 344-Ա որոշման համաձայն, նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալ,

2019 հունվար – 2021 ապրիլ- ՀՀ 7-րդ գումարման Ազգային ժողովի պատգամավոր,

2018 հոկտեմբեր –2019 հունվար - «Concern Dialog» իրավաբանական ընկերության, ավագ իրավաբան,

2017թ. մարտ – 2018 հոկտեմբեր - «Concern Dialog» իրավաբանական ընկերության, իրավաբան,

2016թ. մարտ –2017թ. փետրվար - «AM» իրավաբանական ընկերության, ավագ իրավախորհրդատու,

2014թ. հոկտեմբեր – 2016թ. Մարտ - «AM» իրավաբանական ընկերության, իրավախորհրդատու

2014թ. հուլիս – 2014թ. հոկտեմբեր «AM» իրավաբանական ընկերության, իրավախորհրդատուի օգնական

Կրթություն

2015թ. հունիս-2018 մայիս Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի ասպիրանտուրա, Գիտական աշխատության թեմա՝ «Ապրանքային նշանի քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում» (ԺԲ 00.03 քաղաքացիական իրավունք, կոմերցիոն իրավունք, միջազգային մասնավոր իրավունք, ընտանեկան իրավունք, աշխատանքային իրավունք),

2013թ. հունիս-2015թ. մայիս Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի մագիստրատուրա (ամբիոն՝ քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության իրավունքի, ուղղվածություն՝ ձեռնարկատիրական և կոմերցիոն իրավունք),

2009թ. սեպտեմբեր – 2013թ. մայիս Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի բակալավր։

Այլ տեղեկություններ

Լեզուների իմացություն՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։

2015 թվականից՝ ՀՀ փաստաբանների պալատ անդամ։

Ամուսնացած չէ։

Իրավասության շրջանակը

Նախարարի տեղակալ Սուրեն Գրիգորյանը համակարգում է Նախարարության աշխատանքները՝ Նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման իրեն հանձնարարված հետևյալ բնագավառներում՝

ա. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործման ապահովման, բացառությամբ` Նախարարի այլ տեղակալներին վերապահված ոլորտներից,

բ. իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և դրանց շրջանառության կազմակերպման, բացառությամբ` Նախարարի այլ տեղակալներին վերապահված ոլորտներից,

գ. Նախարարության իրավասության շրջանակում՝ որպես կիրառող մարմին, իրավական ակտերի պաշտոնական պարզաբանման նախագծերի պատրաստման, բացառությամբ` Նախարարի այլ տեղակալներին վերապահված ոլորտների,

դ. իր իրավասության շրջանակներում դատական և իրավական ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարական ուղղությունների և համապատասխան ծրագրերի մշակման և իրականացման ապահովման,

ե. իրավական ակտերի հրատարակման, հրապարակման և ինկորպորացիայի ապահովման,

զ. օրենքով սահմանված կարգով իրավական ակտերի պաշտոնական oրինակների հաշվառման, համակարգման և պահպանման ապահովման,

է. նոտարիատի ոլորտի քաղաքականության մշակման ապահովման,

ը. քաղաքացիության հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի գործունեության ապահովման,

թ. սնանկության ոլորտի քաղաքականության մշակման, սնանկության կառավարիչների ԻԿԿ-ի հետ կապի ապահովման,

ժ. դատական ակտերի հարկադիր կատարման քաղաքականության մշակման ապահովման,

ժա. հաշտարարության ոլորտի քաղաքականության մշակման, Հաշտարարների ԻԿԿ-ի հետ կապի ապահովման,

ժբ. փաստաբանական գործունեության ոլորտի քաղաքականության մշակման և իրականացման ապահովման,

ժդ. էլեկտրոնային արդարադատության ոլորտում քաղաքականության մշակման,

ժե. պետական իրավական ակտերի նախագծերի իրավական փորձաքննության ապահովման:

Նախարարի  տեղակալ՝ Ս. Գրիգորյանն իրեն հանձնարարված բնագավառներում համապատասխան աշխատանքների համակարգումն իրականացնում է՝ Նախարարության իրավական ապահովման վարչության, իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության, ինչպես նաև Նախարարության համակարգում գործող «Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերության, «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի միջոցով: