Փորձագիտական կենտրոնում այսուհետ կիրականացվի իր տեսակի մեջ եզակի հետազոտություն՝ մարդու օրգանիզմում գոյացող երիկամային և լեղապարկային քարերի փորձաքննություն

14/03/2023

Հայաստանի Հանրապետության «Փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի նյութագիտական, հրդեհատեխնիկական և էլեկտրատեխնիկական փոր­ձաքննությունների բաժնում այսուհետ կի­րա­կա­նացվի ոչ միայն թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի, միներալների, հանքային ապարների փորձաքննություն, այլ նաև բացառիկ հետազոտություն. մարդու օրգա­նիզմում՝ երիկամում և լե­ղապարկում գո­յա­ցող քա­րե­րի հետա­զո­տութ­յուն­ներ, մասնավորապես՝ դրանց էլեմեն­տային բաղադ­րության, որակական և քանակական կազմի որոշում, անօ­ր­գա­նա­կան և օրգա­նա­կան զանգ­վա­ծային մասի, դրա բնույթի և տեսակի մանրակրկիտ պար­զում՝ տալով հիմնավոր և ճշգրիտ եզրակացություն։