Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պետ՝

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը մատուցում է ծառայություններ իրավաբանական անձանց պետական գրանցման բնագավառում` ՀՀ տարածքում ստեղծվող իրավաբանական անձանց /բացառությամբ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների/ ու անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցման, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների հաշվառման ու մամուլի և զանգվածային լրատվության մյուս միջոցների գրանցման գործառույթների ապահովում:

Պաշտոնական կայք՝ https://www.e-register.am/am/

 Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տեղեկատու հեռախոսահամարներն են՝   +374 10 201448 կամ +374 41 566502:

Առցանց գրանցումների ժամանակ հարցեր առաջանալու դեպքում կարող եք զանգահարել +374 33 72 67 63 հեռախոսահամարով։ 

Առավել տարածված կազմակերպաիրավական տեսակների նմուշային փաստաթղթերի ձևերը՝ այստեղ։