ՔԿԱԳ ծառայություններ

1. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականը (այսուհետ՝ վկայական) և քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքը (այսուհետ՝ տեղեկանք) էլեկտրոնային փաստաթղթեր են, որոնք պատրաստվում են ինքնաշխատ կերպով միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով:

(Էլեկտրոնային վկայականներն ու տեղեկանքները շրջանառության մեջ են դրվել 2019թ. սեպտեմբերի 1-ից)

2. Վկայական և տեղեկանք տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ գործակալության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ՔԿԱԳ մարմինների, օտարերկրյա պետությունների տարածքում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկների կողմից:

2.1 Վկայական կամ տեղեկանք ստանալու համար անձը կարող է դիմել վերը նշված որևէ մարմին՝ իր ցանկությամբ` առանց տարածքային սահմանափակումների:

3. Վկայականը և տեղեկանքը ստորագրվում է այն տրամադրող մարմնի ղեկավարի (ժամանակավոր պաշտոնակատարի) կողմից և հաստատվում այն տրամադրող մարմնի կնիքով:

3.1 ՀՀ արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ գործակալության կողմից տրամադրվող վկայականներն ու տեղեկանքները հաստատվում են ՔԿԱԳ գործակալության ղեկավարի էլեկտրոնային կնիքով և էլեկտրոնային ստորագրությամբ:

ՀՀ տարածքում գործող ՔԿԱԳ մարմինների կողմից տրամադրվող վկայականներն ու տեղեկանքները ստորագրվում են ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարի բնօրինակ ստորագրությամբ և հաստատվում են բնօրինակ կնիքով:

(Ներկա պահին, տեխնիկական խնդիրների պատճառով, ՔԿԱԳ մարմինների կողմից չեն օգտագործվում էլեկտրոնային ստորագորություններն ու կնիքները: ՔԿԱԳ մարմինների Էլեկտրոնային կնիքներն ու ստորագրությունների կիրառությունը կապահովվի դրանք պատրաստելուց հետո:)

4. Վկայականները և տեղեկանքները ուղարկվում են քաղաքացիական կացության ակտային գրանցման մեջ նշված անձանց՝ www.e-citizen.am կայքի պաշտոնական, ինչպես նաև դիմողի կողմից տրամադրած էլեկտրոնային փոստի հասցեներին:

 Դիմողի պահանջով տրվում է էլեկտրոնային փաստաթղթի արտատպումը (պատճենը):

4.1 ՀՀ արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ գործակալության կողմից տրամադրվող վկայականներն ու տեղեկանքները դիմողի կողմից նշված էլեկտրոնային հասցեին են ուղարկվում ՔԿԱԳ գործակալության պետի էլեկտրոնային ստորագրությամբ և ՔԿԱԳ գործակալության էլեկտրոնային կնիքով հաստատված տարբերակով: Էլեկտրոնային հասցեին ուղարկված վկայականը կարող է տպվել անձի կողմից հասարակ կամ գունավոր տպիչ սարքի միջոցով՝ դրանք օգտագործելու նպատակով:

ՔԿԱԳ գործակալության պետի Էլեկտրոնային ստորագրությամբ և ՔԿԱԳ գործակալության էլեկտրոնային կնիքով հաստատված վկայականները և տեղեկանքները ՔԿԱԳ գործակալության կամ ՔԿԱԳ այլ մարմինների կողմից  բնօրինակ կնիքով կամ բնօրինակ ստորագրությամբ կրկնակի հաստատման ենթակա չեն:

Անձի ցանկության դեպքում՝ ՔԿԱԳ գործակալության կողմից պատրաստված վկայականը կամ տեղեկանքը կարող է տրամադրվել փաստաթղթային կրիչով՝ ՔԿԱԳ գործակալության պետի Էլեկտրոնային ստորագրությամբ և ՔԿԱԳ գործակալության էլեկտրոնային կնիքով հաստատված:

4.2 Ներկա պահին, էլեկտրոնային ստորագրության և էլեկտրոնային կնիքի բացակայության պատճառով, ՔԿԱԳ տարածքային մարմինների կողմից տրամադրվող վկայականները և տեղեկանքները հաստատվում են ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարի (ժամանակավոր պաշտոնակատարի) բնօրինակ ստորագրությամբ և ՔԿԱԳ մարմնի բնօրինակ կնիքով:

Դիմողի էլեկտրոնային հասցեին ուղարկվող էլեկտրոնային վկայականի կամ տեղեկանքի վրա բացակայում են համապատասխան կնիքն ու ստորագորթյունը, հետևաբար, նշված փաստաթղթերը կարող են տպվել և ներկայացվել ՔԿԱԳ համապատասխան մարմին՝ ստորագրելու և կնքելու նպատակով՝ դրանց կիրառությունը ապահովելու համար:

5. Վկայականի կրկնօրինակ տրամադրվում է մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ը կատարված քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների վերաբերյալ: Նշված ժամանակահատվածից հետո կատարված գրանցումների վերաբերյալ վկայականի կրկնօրինակ չի տրամադրվում:

Վկայականի կրկնօրինակ չտրամադրելը պայմանավորված է էլեկտրոնային վկայականի շրջանառությամբ: Էլեկտրոնային վկայականի փաստաթղթային տարբերակը կորսվելու կամ վնասելու դեպքում անձը կարող է տպել իր էլեկտրոնային հասցեին ուղարկված էլեկտրոնային վկայականը կամ դիմել ՔԿԱԳ մարմիններին՝ վկայականի փաստաթղթային տարբերակը ստանալու նպատակով՝ հաշվի առնելով 4.1 և 4.2 կետերում նշված պայմանները:

5.1 Մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ը կատարված քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների վերաբերյալ վկայականի կրկնօրինակ տրամադրելու համար գանձվում է պետական տուրք:

2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո կատարված քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների վկայականների փաստաթղթային տարբերակը տրամադրելու համար պետական տուրք չի գանձվում

6. Վկայականի կրկնօրինակը տրվում է՝

- այն անձին, որի վերաբերյալ կատարվել է տվյալ քաղաքացիական կացության ակտի գրառումը.

- մահացածի ազգականին կամ շահագրգիռ անձին` մահվան ակտի գրառման վերաբերյալ.

- ծնողներին (օրինական ներկայացուցիչներին) կամ խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի ներկայացուցչին, եթե անձը, որի վերաբերյալ կատարվել է քաղաքացիական կացության ակտի գրառումը, վկայականի կրկնօրինակի տրման օրը անգործունակ է.

- այլ անձի, եթե նա քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի կրկնօրինակ ստանալու իրավունք ունեցող անձի կողմից ներկայացնում է սահմանված կարգով տրված լիազորագիր:

 

7․Վկայականի կրկնօրինակ չի տրվում՝

- երեխայի ծննդյան վկայականում նշված ծնողներին, որոնք այդ երեխայի նկատմամբ զրկված են ծնողական իրավունքներից կամ սահմանափակված են նրանց ծնողական իրավունքները.

- ամուսնության վկայականում նշված անձանց, որոնց ամուսնությունը դադարել է կամ անվավեր է ճանաչվել:

Վերոհիշյալ անձանց դիմումով նրանց տրվում է երեխայի ծնունդը կամ ամուսնության պետական գրանցումը հաստատող փաստաթուղթ:

Վկայականների կրկնօրինակներ չեն տրամադրվում դադարած ամուսնության և մահացածի վերաբերյալ (բացի մահվան գրանցումից), ինչպես նաև անվավեր ճանաչված քաղաքացիական կացության ակտային գրանցումներից: Շահագրգիռ անձանց դիմումով ՔԿԱԳ մարմինը տրամադրում է փաստաթուղթ, որով հաստատվում են քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումները:

8․ Վկայականի կրկնօրինակի տրամադրման համար դիմողը ՔԿԱԳ մարմին է ներկայացնում՝

- անձը հաստատող փաստաթուղթ,

- պետական տուրքի վճարումը հավաստող անդորրագիր,

- անձնական տվյալների փոփոխությունը հավաստող փաստաթուղթը կամ դրա պատճեն՝ քաղաքացիական կացության ակտում և անձը հաստատող փաստաթղթում անձնական տվյալների անհամապատասխանության առկայության դեպքում։

Անձնական տվյալների փոփոխությունը հավաստող փաստաթուղթ չի պահանջվում անձնական տվյալներում առանձին տառերի, թվերի, բացառությամբ տարեթվի անհամապատասխանության դեպքում։

Անձնական տվյալների փոփոխությունը հավաստող փաստաթուղթ չի պահանջվում նաև այն դեպքում, երբ անձնական տվյալների փոփոխությունների մասին տեղեկությունները առկա են էլեկտրոնային կառավարման համակարգում՝ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրի և միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանի՝ անձի վերաբերյալ միասնական քաղվածքում:

- հասարակ լիազորագիրը և լիազորող անձի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն՝ լիազորած անձի միջոցով դիմում ներկայացնելու դեպքում,

- խնամակալության կամ հոգաբարձության նշանակման մասին որոշումը կամ դրա պատճեն՝ խնամակալության կամ հոգաբարձության տակ գտնվող անձի վերաբերյալ գրանցված քաղաքացիական կացության ակտի վկայականի կրկնօրինակի տրամադրման վերաբերյալ դիմումի դեպքում,

- համայնքի ղեկավարի հայտարարությունը, առ այն, որ 16 տարին լրացած, սակայն անձը հաստատող փաստաթուղթ չունեցող անձը հանդիսանում է տվյալ համայնքի մշտական բնակիչը՝ սույն կարգով սահմանված դեպքում:

 9. Վկայականի և տեղեկանքի վրա զետեղվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում գործող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով գեներացվող 16 նիշանոց համարանիշը և արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR code):

10. Վկայականի և տեղեկանքի իսկության ստուգումը կատարվում է դրանց վրա ամրագրված  համարանիշը մուտքագրելով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում գործող պաշտոնական փաստաթղթերի իսկության ստուգման պաշտոնական կայքում (www.e-verify.am) կամ արագ արձագանքման ծածկագրի միջոցով: